در این شماره می خوانید

در این شماره می خوانید:

در بارۀ صبا/ اسمعیل تهرانی

در جستجوی مفهوم درآمد در موسیقی دستگاهی ایران/ بابک خضرایی

صد سال موسیقی کلاسیک ایرانی از منظر آفرینش و گسترش/ مهدی رضانیا

نسیم صبا/ لاله جوشنی

گونه شناسی انگشت گذاری در تار و سه تار/ امین میراحمدی

عکس نوشت: صبا دایۀ ویولن و مادر سه تار/ عباس حمزوی

موسیقی پردازی؛ بداهت در اجرای موسیقی ایرانی/ طینوش بهرامی

آسیب شناسی آموزش مبانی نظری موسیقی ایرانی/ پریسا کرمی

مروری بر ساختار سه تار ( بخش اول) / رضا هژبری

موسیقی به مثابه زبان/ ترجمه: محمد صادق قیصری

ساختار مدال ردیف...