درباره مکتب صبا

 

"مکتب صبا" زاییده تلاقی دو تلقّی از «نوگرایی» و «نوزایی» موسیقی در دو دوره تاریخی است. یکی خلق گونه ای نو از کارگان موسیقی ایرانی به دست و اندیشه «ابوالحسن خان صبا» و دیگری بازآفرینی، ترجمان و تألیف این کارگان خلوت و جلوت یافته از آستین و اثر رواییِ یک «روایتگر معاصر».

ضرورت تولید محتوای فاخر و مستند و معلوم و بدور از هیجانات عاطفی و روایات احساسی از الزامات روز و جامعۀ توسعه یافته امروز است. متأسفانه در شهر شبکه‌ها و در دنیای مجاز اکنون حشویات زیاد و کشفیات قلیل گشته اند و تشخیص برای مخاطبِ مشتاق، ثقیل. بدین روی، این دفتر با رویکردی هدفمند و در قالب بافت کلامی منسجمی در جهت شرح و بسط موسیقی ایرانی بطور اعم و «ردیف موسیقی صبا» بطور اخص به زعم تعدادی از پژوهندگان و علاقمندان گشوده شد.